LỊCH SỬ GẠCH THẺ CÀO

# Trạng thái Mệnh giá Thực nhận Loại thẻ Seri Mã Thẻ Sd Trước Sd Sau Ghi Chú Thông tin Thời gian
# Trạng thái Mệnh giá Thực nhận Loại thẻ Seri Mã Thẻ Sd Trước Sd Sau Ghi Chú Thông tin Thời gian

Bạn Chưa Có Cuộc Giao Dịch Nào